Στόχοι

Στόχοι του έργου είναι:

  • η πρόβλεψη αλλαγών, υπό το πρίσμα κλιματικών παραμέτρων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, ειδικότερα δε σε αρχαιολογικούς χώρους, με τη χρήση κλιματικών μοντέλων υψηλής χωρικής ανάλυσης
  • η αποτίμηση των πιέσεων και των γενικότερων επιπτώσεων, που ασκούνται στον αρχαιολογικό χώρο λόγω του τουρισμού
  • η εκτίμηση της ευαισθησίας και της ικανότητας προσαρμογής του αρχαιολογικού χώρου
  • η συνθετική εκτίμηση της τρωτότητας του αρχαιολογικού χώρου
  • η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των κινδύνων ανά αρχαιολογικό χώρο
  • ο εντοπισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της οικιστικής ανάπτυξης, της διαχείρισης της γης, των παράκτιων ζωνών και του φυσικού κεφαλαίου, των έργων υποδομής (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα), κ.α. για τη διαχείριση των κινδύνων με στόχο τόσο την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος όσο και τη βιωσιμότητα του τουρισμού
  • η οργάνωση μίας πλατφόρμας – πολυκριτηριακής εφαρμογής – σε μορφή πρωτοτύπου – προς υποστήριξη των παραπάνω, με τη δυνατότητα αναπαραγωγής της (replication potential) και για άλλες συναφείς εφαρμογές