Ομάδα

Στο έργο συμμετέχουν δύο ιδιωτικές εταιρείες και τρεις φορείς του δημοσίου (δύο ΑΕΙ και ένα Ερευνητικό Ιδρυμα). Σε ότι αφορά στην οργανωτική δομή και διαχείριση του έργου, υπεύθυνος του έργου (Project Leader) θα είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.